مقالات دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، شماره 1