مقالات دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 15، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 دی 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 532