مقالات دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 14، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 اسفند 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 330