مقالات فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 1، شماره 4