مقالات فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 10، شماره 40