آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی

Dr. farhad khodadkashi

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177557)

6
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی