مقالات فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 9، شماره 34