مقالات فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 12، شماره 46