مقالات فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 3، شماره 10