دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران

Iranian Agricultural Extension and Education Journal

نشریه علمی "علوم ترویج و آموزش کشاورزی" تنها نشریه اختصاصی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران است که قدمت چاپ آن در حدود ۱۵ سال می باشد. دفتر این نشریه در حال حاضر در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز است. کیفیت نشریه در رده Q۱ و ضریب تاثیر آن ۰/۶۸ است. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به صورت چاپی- الکترونیکی منتشر می گردد.

مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، مقاله‌های پژوهشی که به زبان فارسی نوشته شده و پیش از این در مجله‏ های داخلی و خارجی انتشار نیافته و همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشند را در حوزه مطالعات و پژوهش‏ های زیر، با رعایت نکات ذکر شده در این راهنما به منظور چاپ در مجله، مورد بررسی قرار می‏ دهد:

ترویج کشاورزی پایدار، آموزش‏ های رسمی و غیر رسمی کشاورزی پایدار، ابعاد انسانی توسعه کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی در بخش کشاورزی، تعاونی‏ ها و تشکل‏ های کشاورزی و روستایی، نوآوری‏ های کشاورزی و روستایی، زنان روستایی، جوانان روستایی، جامعه شناسی کشاورزی، ترویج و آموزش حفاظت از محیط زیست و منابع تولید در بخش کشاورزی.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات