دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی

Civil Jurisprudence Doctrines

دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زبان فارسی منتشر می شود.

مجله آموزه های فقه مدنی بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار و تابستان ۱۳۸۹دارای درجه علمی- پژوهشی گردیده است.

این نشریه در حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه مقاله می پذیرد.

مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.