مقالات دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی، دوره 12، شماره 22