خانم دکتر عاطفه آجری آیسک

Dr. Atefeh Ajori Aisak

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299170)

9
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی