مقالات هپاتیت در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات هپاتیت درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه هپاتیت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 501 مقاله در زمینه هپاتیت استخراج شده است.

لیست مقالات هپاتیت در علوم پزشکی

1. فراوانی موارد HBsAg مثبت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اهواز
2. Evaluation of HTLV-I and HCV Prevalence in Non-Hodgkin’s Lymphoma
3. Seroloprevalence of Hepatits G Virus (HGV) in beta-Thalassemia Patients Jahrom-Iran, ۱۳۹۹
4. Strategies to Designing Chimeric Recombinant Vaccines
5. The protective effect of Nigella sativa against liver injury: a review
6. Risk factors of HBs Ag positive in blood donors of Hamedan, Iran
7. Identifying downregulated hub genes and key pathways in HBV-related hepatocellular carcinoma using systems biology approach
8. Evaluate the Effectiveness of Infant Vaccination in Adulthood
9. Bioinformatics analysis of gene expression profiling for identification of key proteins associated with Hepatocellular Carcinoma
10. Determination of Relative Frequency of HBS Ag, HCV and HIV Antibodies Serum Markers among Admitted Intravenous Drug Users in Infectious Disease Ward of Razi Hospital in Ahvaz, ۲۰۰۴-۲۰۰۵
11. Relative frequency of hepatitis B virus, human papilloma virus, Epstein-Barr virus, and herpes simplex viruses in the semen of fertile and infertile men in Shiraz, Iran: A cross-sectional study
12. The Impact of Interleukin-۲۸B rs۱۲۹۷۹۸۶۰ Polymorphism on Peginterferon-alpha and Ribavirin Combination Therapy in Iranian Patients with Hepatitis C Virus Genotype ۱ Infection
13. Sero-prevalence and Risk Factors Associated with Hepatitis B Virus Infections among Pregnant Women at Shone Hospital, Southern Ethiopia: A Cross-sectional Study
14. The Effects of Royal Jelly on the Pro-Inflammatory Innate Immunity Cytokines in Patients Infected with Hepatitis B Virus and Its Antiviral Activity
15. An Evaluation of the Responses to the Standard Hepatitis B Vaccination among ۸-۱۸-Month-old Children in North East of Iran
16. The Knowledge of Post Exposure Prophylaxis for Hepatitis B Virus and the Related Factors among Health Care Workers in Accra, Ghana
17. Cloning and expression of NS۳ helicase fragment of hepatitis C virus and the study of its immunoreactivity in HCV infected patients
18. The Screening of Rubella Virus, Cytomegalovirus, Hepatitis BVirus, and Toxoplasma gondii Antibodies in Prepregnancy andReproductive-Age Women in Tabriz, Iran
19. Mutations in pre-core and basal-core promoter regions of hepatitis B virus in chronic HBV patients from Golestan, Iran
20. Epidemiological and Clinical Characteristics of Inactive Carriers of Hepatitis B Virus: A Descriptive Cross-Sectional Study in Burkina Faso
21. Incidence of Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica and Schistosoma mansoni Infections Among Hepatitis C Virus Patients in Egypt
22. Factors Affecting Level of Knowledge on Hepatitis C among Young Couples before Marriage: A Cross-Sectional Study
23. The Effects of Medicinal Plant Extracts of SalviaXanthochelia on Hepatitis C Virus Replication in Cell Culture
24. Hepatitis B Vaccination Coverage, HBS-Ab Level and its Related Factors among Dentistry and Medical Students
25. Effect of Sucrose ۳۰% on Hepatitis B Vaccine Injection Pain Relief in Full Term Infants
26. Stigma, Anxiety, Depression, and Quality of Life Among Patients With Hepatitis C in Iran
27. Current progress in the development of therapeutic vaccines for chronic hepatitis B virus infection
28. Prevalence of hepatitis B Virus Infection Among HIV positivepatients in Zabol city(iran)
29. Growth and Final Height in Children with Autoimmune Hepatitis; A long term observation
30. Integrated Bioinformatics Analysis of Key Genes in Hepatitis B Virus-Associated Hepatocellular Carcinoma
31. Achieving Vaccine for COVID-۱۹: Hope for AIDS and Hepatitis C Vaccine?
32. Machine learning based methods for handling imbalanced data in hepatitis diagnosis
33. Prevalence of hepatitis B in HIV-positive patients in Zabol
34. Machine learning models for diagnostic classification of hepatitis C tests
35. Hepatitis B Virus Surface Antigen Variants Clustered Within Immune Epitopes in Chronic Hepatitis B Carriers from Hormozgan Province, South of Iran
36. Autoimmune hepatitis in an eight-month-old child
37. Hepatitis B virus X mediates podocyte pyroptosis by regulating the ROS/NLRP۳ signaling pathway in hepatitis B virus-associated glomerulonephritis
38. Is There A Correlation Between COVID-۱۹ and Hepatitis A and Hepatitis E Serum Antibody Level?
39. The Study of Cerumen Hepatitis B Infection in Chronic Hepatitis B Patients by Real-Time PCR
40. Outcome of Intravenous Immunoglobulin-Transmitted HTLV-I, Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV infections
41. Surface protein mutations in chronic hepatitis B patients who received hepatitis B vaccine therapy
42. مقایسه فراوانی ژنوتیپ مطلوب ژن اینترلوکین ۲۸B در افراد سالم و بیماران آلوده به HCV
43. Evaluation of Circulating MicroRNA-۲۲۲ in Patients with Chronic Hepatitis B virus Infection as a Potential Noninvasive Diagnostic Biomarker
44. کاربرد های درمانی شیر شتر در بیماری های کبد از منظر طب سنتی ایران تا تحقیقات نوین
45. A Lamivudine/ Entacavir Resistance Mutations Among Treatment Naïve Chronic HBV Infected Patients Mashhad, Iran
46. Prevalence of Hepatitis B, C and HIV Infection in Blood Donors in Zanjan, ۲۰۰۵-۲۰۰۶
47. مقایسه روش ایمونوکمی لومینسانس با PCR برای تشخیص ویروس هپاتیتB در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان بقیه اله
48. بررسی میزان ابتلاء به عفونت های پس از ترانسفوزیون در کودکان تالاسمیک شهر همدان
49. سرواپیدمیولوژی عفونتهای همزمان با HDV در شمال شرقی ایران
50. مبانی جرم انگاری حاکم بر کرونا ویروس در نظام حقوقی ایران
51. مبانی جرم انگاری ایدز در نظام حقوقی ایران
52. Seroprevalence of Hepatitis A and Hepatitis E Viruses Among Blood Donors in North of Iran
53. فراوانی نشانگر های هپاتیتC ، Bو ویروس نقص ایمنی انسانی در بیماران تالاسمی ماژور استان قم، در سال ۱۳۸۶
54. پیوند کبد. قبل تا بعد عمل . یک مقاله مروری
55. بررسی HBV-DNA در افراد با شاخص سرولوژیکی HBsAg منفی به روش Real-TimePCR در ایلام
56. بررسی فراوانی موارد مثبت HBS.Ag در بین اهداء کنندگان خون استان همدان از بهمن ماه ۷۳ تا دیماه ۷۴
57. تشخیص موتاسیون مقاوم به دارو ناحیه YMDD ژن پلی مراز ویروس HBV دربیماران مبتلا به هپاتیت B از طریق روش ( Ligase Chain Reaction (LCR
58. ردیابی مولکولی آدنوویروس های ماکیان مرتبط با رخداد بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی در مزارع مرغ گوشتی استان های مازندران، فارس و تهران
59. بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا
60. بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد مسافرین عازم به خارج از کشور در خصوص پیشگیری از بیماری های ایدز، هپاتیت B و انفلوانزا
61. بررسی و ارائه نشانگرهای زیستی جهت شناسایی پیشروی بیماری هپاتیت B به سمت کارسینوم سلولهای کبدی با رویکرد زیست شناسی سامانه ای
62. بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی منطقه نجف آباد درباره پیشگیری از بیماری هپاتیت B
63. بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C و مقایسه آن با افراد سالم و ارائه یک مدل ساختاری
64. بررسی فراوانی هپاتیت مزمن در ۲۳۸ مورد اتوپسی انجام شده در پزشکی قانونی استان همدان از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۷
65. تعیین میزان آنتی بادی هپاتیت ب(HBS ) در بین پرسنل بهداشتی بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۰
66. وضعیت آلودگی به هپاتیت (B (HBV در زندان های کشور و رابطه آن با اعتیاد طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۰
67. بررسی تیتر آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در هنرجویان بهیاری بیمارستان بعثت نهاجا در سال ۱۳۸۸
68. مقایسه اثر ضد ویروسی پپتید لاکتوفرین شتری (CLF۳۶) و داروهای نسل جدید بر علیه ویروس هپاتیت C
69. بررسی ارتباط بین مارکرهای ویرولوژی و اپیدمیولوژی با نتایج درمان در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B
70. تاثیر سوکروز خوراکی ۲۵% بر درد ناشی از واکسیناسیون هپاتیت ب در نوزادان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
71. تاثیر درمان ضدویررسی با تنوفویر بر فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B
72. بررسی تاثیر کاربرد الگوی باور بهداشتی برقصد رفتاری برای پیشگیری از هپاتیت B در دختران نوجوان
73. بررسی تاثیر درمان با اینترفرون آلفا بر سطوح هموسیستئین پلاسما در بیماران مبتلا به هپاتیت B
74. بررسی اجزای پشتیبان نظام مراقبت بیماری هپاتیت B در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: مطالعه کیفی
75. بررسی فراوانی هپاتیت B و C در رانندگان وسایل نقلیه سنگین در مرکز ایران ( یزد)
76. تعیین فراوانی جهش های موتیف YMDD در بیماران هپاتیت B مزمن تحت درمان با لامیوودین
77. مدلسازی مرگ مبتلایان به عفونت مزمن هپاتیت B و پیامدهای آن بر امید به زندگی
78. انتقال مادر به فرزند در هپاتیت B ، هنوز چالشی مهم برای سیستم بهداشت وسلامت
79. اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
80. بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت B در کارکنان بیمارستان شهید بهشتی قم
81. بررسی سطح آگاهی آرایشگران در زمینه راههای انتقال بیماری هپاتیت ب و ایدز
82. بررسی شیوع ویروس هپاتیت B و C در بیماران هموفیلی استان قم
83. شیوع هپاتیت C در زندانیان بند مواد مخدر زندان لاکان شهر رشت
84. ساخت اینترنال کنترل تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت B به روش PCR-Cloning
85. امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا
86. شیوع هپاتیت C و عوامل خطر آن در بیماران همودیالیزی
87. بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان
88. کیفیت و سبک زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت
89. مروری برکاربرد گیاهای دارویی در درمان های هپاتیت C
90. شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت B و عوامل خطر مرتبط با عفونت هپاتیت B در زنان باردار در شهر یزد
91. طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی برای جذب پروتئین نوترکیب هپاتیت ب به منظور ساخت واکسن هپاتیت ب
92. حاملگی-هپاتیت Bمزمن-راهکارها و درمان
93. راهکارها ودرمان حاملگی- هپاتیت B مزمن
94. درمان هپاتیت مزمن HBe Ag negative
95. درمان هپاتیت مزمن B
96. The Relationship Between HCV-NS۵A Gene Mutations and Resistance to Combination Therapy in Patients with HCV- Genotype ۱-B
97. Potential immunosuppressive and anti-inflammatory activity of aqueous extract of Mangifera indica
98. A narrative review of Injuries caused by needles and sharp objects and their dangers in medical staff
99. Survey on the Association of Single Nucleotide Polymorphism rs۱۰۸۵۳۷۲۵ in the Promoter Region IL-۲۸B Gene in Iranian Patients with Hepatitis C Treated with Peg Interferon alfa and Ribavirin
100. Distribution of Different Clinical Forms of Hepatitis B Virus (HBV) Infection among HBV Infected Patients Referred to Al-Zahra Hospital, Isfahan, Iran