مقالات طب ورزشی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات طب ورزشی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه طب ورزشی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 24 مقاله در زمینه طب ورزشی استخراج شده است.

لیست مقالات طب ورزشی در علوم پزشکی

1. Comparison of ۸ Weeks of National Academy Sport Medicine exercises (NASM) and Mckenzie exercises in chronic low back pain in Women
2. مقایسه دو شیوه تمرین اصلاحی متداول و آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر کمردرد مزمن مردان غیرفعال دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3. مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی سنتی و آکادمی ملی طب ورزش آمریکا بر دامنه حرکتی شانه دانشجویان پسر مبتلا به شانه نابرابر
4. اثر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول NASM(آکادمی ملی طب ورزش آمریکا) بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پاراپلژی
5. A Prospective Assessment of Opioid Utilization Post- Operatively in Orthopaedic Sports Medicine Surgeries
6. هویت برند سازمانی؛ مفهومی برای تعالی سازمان های سلامت محور(فدراسیون پزشکی ورزشی)
7. Wilderness Medicine Boot Camp for Primary Care Sports Medicine Fellows Goes Virtual: From Uncertain Times Comes a Novel Approach to Traditional In-person Teaching
8. ملاحظات پزشکی در ورزش سه گانه
9. مقایسه تمرینات ا صلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) و تمرینات پیلاتس بر اصلاح عارضه کیفوز پشتی در دختران مقطع متوسطه استان گلستان سال 1397
10. مقایسه تاثیر دو روش تمرینات ثبات مرکز و تمرینات اصلاحی آکادمی طب ورزش آمریکا NASM براصلاح عارضه لوردوز کمری دانشجویان دختر 24- 18
11. مقایسه تاثیر تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا NASM و تراباند بر زانوی پرانتزی دانشجویان پسر ورزشکار
12. اپیدمیولوژی آسیب های ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی با استفاده از اطلاعات پایگاه نظارت بر آسیب فدراسیون پزشکی ورزشی
13. شناسایی موانع گرایش به پوشش بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی در کارکنان ورزشکار دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان
14. Virtual reality in the serve of motion analysis: a solution for fusing skeletal representation data from multiple Kinect devices
15. مقایسه تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکاNASM وتمرینات پیلاتس بر اصلاح عارضه لوردوزکمری دردختران مقطع متوسطه استان گلستان سال 1397
16. تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول NASM (آکادمی ملی طب ورزش آمریکا) بر سندرم متقاطع فوقانی
17. مقایسه تاثیر تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا ( NASM ) و انعطاف پذیزی بر میزان لوردوز کمری دانشجویان دختر 19-23
18. مقایسه تاثیر تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا ( NASM ) و پیلاتس بر میزان لوردوز کمری دانشجویان دختر 19-23
19. شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی
20. مقایسه اثر تمرینات سنتی و اصلاحی آکادمی ملی آمریکا بر درد گردن و زاویه سر به جلو در دانشجویان مرد
21. بررسی اپیدمیولوژی و هزینه های مالی آسیب های زانو در فوتبالیست های مراجعه کننده به هییت پزشکی ورزشی استان بوشهر
22. مقایسه عوامل موثر برموفقیت بیمه ورزشی ازدیدگاه مدیران و ورزشکاران
23. همه گیرشناسی آسیب های تنیس روی میز با استفاده از اطلاعات پایگاه نظارت بر آسیب فدراسیون پزشکی ورزشی
24. بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی در استان البرز