مقالات آموزش پزشکی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آموزش پزشکی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آموزش پزشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 460 مقاله در زمینه آموزش پزشکی استخراج شده است.

لیست مقالات آموزش پزشکی در علوم پزشکی

1. بررسی و مطالعه بازآموزی های گروه علوم پزشکی در ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقای کیفی آن
2. بررسی میزان رضایتمندی مشمولین آموزش مداوم از برنامه های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال۱۳۹۰
3. بررسی مقایسه ای دیدگاه مشمولین آموزش مداوم نسبت به شیوه ارائه برنامه ها به صورت حضوری و الکترونیکی در سال ۱۳۹۰
4. تاثیر خصوصیات رابطه منتور-منتی در رضایت از منتور: بررسی برنامه منتورینگ دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
5. تاثیر خصوصیات رابطه منتور-منتی در رضایت از منتور: بررسی برنامه منتورینگ دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
6. بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده شرکت مشمولین در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی
7. مروری بر تاثیر مهارت آموزی الکترونیکی کاربران آموزش علوم پزشکی در دوره پاندمی
8. The Impact of Micro-Learning Enriched Environment on Learning and Achievement Motivation of Medical Students in Gastrointestinal Anatomy
9. Curricular reforms: A mixed method study to identify perceptions of students and faculty regarding implementation of Foundation course in ۱st year MBBS in an Indian medical school.
10. روند اجرای پایان نامه های تحصیلی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
11. ارزیابی نظرات پزشکان عمومی در خصوص اجرای برنامه های آموزش مداوم
12. Gaps in the Clinical Competency of Medical School Graduates: A Cross-Sectional Study Based on the Objective Structured Clinical Examination
13. مقایسه اولویت های آموزش مداوم ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در سال ۸۹-۸۸
14. Effectiveness of Smart Two-Dimensional Barcodes in Designing Cardiopulmonary Resuscitation Posters
15. Perceived Distress by Physicians in a Private Hospital in Mexico City
16. Mental Health as a Determinant Factor in Academic Performance: A cross-sectional study among medical students of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
17. Improving Information Adequacy of Clinical Morning Reports; Development of a Structured Model in the Obstetrics and Gynecology Department
18. Exploring the components of professional ethics for residents of Iranian universities of medical sciences
19. Experience of Medical Ethics in Practice: A Qualitative Study among Medical Students in South of Iran
20. Today's Medical students, Tomorrow’s professional Doctors; Formation of professionalism in medical students
21. Novel Smartphone Application for Improving Teaching Histology to Medicalstudents during COVID Quarantine
22. A Survey of Critical Thinking Skills of Faculty Members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, ۲۰۲۰
23. The Role of Religiosity in Predicting the Level of Job Stress and Marital Conflict among Married Nurses of Medical Education Centers in Hamedan, Iran
24. Exploring Faculty Members Perspective on the Implementation of Take-home assessments in Medical Education during the COVID-۱۹ Outbreak: A Qualitative study
25. The ASIC Framework: An Alternative Operational Matrix to Support the Technology and Innovations in Medical Education based on the Primary Learning Domains
26. Computer-Assisted Instruction (CAI), Virtual Patients (VP), and Human Patient Simulation (HPS) in Medical Education Based on Gagne’s Educational Design Pattern
27. Explaining Public Trust As A Consequence of Modern Public Management in Implementing the Policies of the Health and Medical Education System
28. impact of COVID-۱۹ pandemic on medical education: Iran's experience at the outset of the pandemic
29. Real-Time Reflection by Gamification as Teaching-Learning-Assessment Tool In Competency-Based Medical Education
30. Investigating the Impact of Using Digital Game-Based Learning in Medical Education: A Systematic Review
31. Implementation of Interactive Methodology in Medical Education: Blended Learning Approach, e-Learning vs Conventional Learning
32. The Bright Side of COVID-۱۹: Integrated Art-based and Virtual Learning in Medical Education
33. Corona Crisis in Medical Education: How to strengthen educational resilience in professors and students
34. Challenges of Developing Religious Competencies in Medical Education in Iran: A Qualitative Study
35. A Revolution in Medical Education: Are we ready to apply Artificial Intelligence?
36. Challenges to Online Education in Medical Education during the COVID-۱۹ Pandemic
37. Determining the Components of Effectiveness in Medical Education: A Review Article
38. Survey on Topics related to Traditional Medicine in Modern Medical Education Running title: Traditional Medicine topics in Modern Medical Education
39. ادبیات و راهبردهای مقاومت در نظام سلامت برداشتی از رهنمودهای مجمع عمومی و شورای علمی فرهنگستان علوم پزشکی در موضوعات کلان نظام خدمات و مراقبت های سلامت کشور در شرایط تحریم (بهار ۹۷)
40. ارتقای برنامه ملی کنترل کووید-۱۹
41. ارتقای نظام انتخاب استاد در آموزش عالی سلامت جستاری در شایستگی های استادان آموزش عالی سلامت
42. شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر کاربرد آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
43. مقایسه مرگ و میر بیماران در دو دوره قبل و بعد از شروع خدمات دستیاران در بیمارستان کودکان قائم همدان
44. ارزیابی درونی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
45. تجربیات دستیاران و اعضای هیئت علمی در مورد پایبندی به تعهدات حرفه ای و چالش آموزش در پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی
46. آموزش کاربردی سلامت معنوی برای علوم پزشکی ایران
47. طراحی و اجرای فرایند ارزشیابی مدیران آموزشی بر اساس مدل چند سطحی: تجربه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
48. آزمون مینی سی ایکس (Mini-CEX) تجربه موفق آموزشی در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دکتری طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
49. دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید صدوقی در مورد تغییر سرفصل های درس فیزیک پزشکی
50. ادراک دانش آموختگان دوره فوق تخصصی طب نوزادان در زمینه مراقبت تکاملی: تحلیل محتوایی
51. ارزیابی وضعیت کیفی راند های بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس استانداردهای آموزش بالینی
52. تبیین تجارب و درک مدرسان و دانشجویان پزشکی از آموزش مبتنی بر شواهد: پژوهش کیفی
53. نقش ویژگی های شخصیتی و هویت یابی حرفه ای در نگرش پرستاران نسبت به یادگیری بین حرفه ای
54. ارزیابی وضعیت کیفی راند های بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس استانداردهای آموزش بالینی
55. ضرورت ایجاد درس فلسفه پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی
56. بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از اعمال و مداخلات اورولوژی شایع
57. برنامه ریزی راهبردی برای تحقق چشم انداز سلامت عمومی مردم ایران در حوزه بیمه همگانی
58. راهکارهای بهینه سازی ارائه برنامه آموزشی پزشکی روایتی از دیدگاه کارورزان پزشکی: یک مطالعه کیفی
59. تجربه دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بر مطالعه موردها مبتنی بر رویکردیادگیری ترکیبی: یک مطالعه پدیدارشناسی
60. ثبت و ارزشیابی عملکرد آکادمیک اعضای هیئت علمی: تجربه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
61. سنجش رابطه استفاده از محیط های آموزش الکترونیکی و وب ۲ با مهارت های تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هیجانی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور
62. چالش های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی
63. مروری بر منتورینگ بالینی: نکات کاربردی در طراحی، اجرا و ارزشیابی
64. دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی در خصوص اثرات بالقوه سیستم یادگیری به کمک همتایان (PAL) در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
65. دیدگاه دانشجویان کارورز پزشکی از آموزش در عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه طی دوره پنج ساله: ۹۰-۱۳۸۶
66. ارزیابی میزان رعایت استانداردهای اعتباربخشی آموزشی توسط دانشجویان پزشکی در بیمارستان های آموزشی
67. بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
68. ارتقای کیفیت کارآموزی در عرصه کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
69. لزوم ادغام هنر در آموزش علوم پزشکی از دیدگاه خبرگان حوزه ی آموزش
70. بررسی روایی، پایایی و سطح سوالات چندگزینه ای آزمون های پایان ترم دروس تخصصی کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
71. انتخاب دانشجویان شایسته و تحول آفرین و ارتقای نظام انتخاب دانشجو در آموزش عالی سلامت
72. دانشجویان سال اول پزشکی از منتورهایشان چه می پرسند: نتایج یک مطالعه ۴ ساله
73. بررسی میزان آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشوربرای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری
74. تبیین ابعاد و شاخص های معنویت اسلامی برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
75. نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری نسبت به ارتباط والدین با دانشگاه
76. چالش ها و فرصت های آموزش مجازی: نگاهی به تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پاندمی کرونا
77. رتبه بندی مولفه های موثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک، پیش از بحران کرونا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۸
78. کاربرد سیستم های چندرسانه ای در آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاری: یک مطالعه مروری
79. تبیین نگرش اساتید در اجرای منتورینگ دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی
80. تعارض منافع در آموزش بالینی (فرصت ها و چالش ها)
81. کارآفرینی و نوآوری در آموزش علوم سلامت و بهداشت
82. Spirituality in Medical Education: Formal or Hidden Curriculum?
83. ارزیابی جو آموزشی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۹۷
84. وضعیت همکاری بین رشته ای پزشک- پرستار در بخش های بالینی
85. تاثیر مداخله آموزشی به روش پمفلت داروهای رایج در تغییر صحت نسخه نویسی کارورزان پزشکی
86. رضایت از جراحی بینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: مطالعه ای بر اساس نظریه انگیزش پیشرفت
87. مقایسه برنامه درسی رایج و ادغام یافته در درس فارماکولوژی رشته پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
88. اولویت های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
89. شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)
90. ضرورت آموزش یادگیری ماشین در دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی
91. بررسی کیفیت برگزاری ژورنال کلاب از دیدگاه اساتید، دستیاران و کارورزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۴
92. آگاهی و نگرش دستیاران در بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد
93. مروری بر حرفه ای گری در پزشکی
94. استفاده از تکنولوژی آموزشی برای تدریس تعاملی در سخنرانی ها
95. بررسی دانش، توانمندی و نیازسنجی آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی درحیطه دانش اعتیاد: گامی در راستای ارتقای برنامه درسی آموزشی پزشکی عمومی در ایران
96. ارتباط بین به کارگیری رویکردهای برنامه ریزی و مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی
97. کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در آموزش دندانپزشکی: مرور نظامند
98. تبیین الگوی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - مطالعه کیفی
99. الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی)
100. مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری