مقالات ناباروری در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات ناباروری درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه ناباروری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,019 مقاله در زمینه ناباروری استخراج شده است.

لیست مقالات ناباروری در علوم پزشکی

1. فعالیت آنتی اکسیدان های تام و اکسیدنیتریک در مایع سمینال موش های نر نژاد Balb/c تیمار شده با غلظت های مختلف نانوذرات نقره
2. Effects of kisspeptin incubation on the mature mouse testicular sperms quality: An experimental study
3. مقایسه انفساخ عقد نکاح ناشی از ایجاد قرابت رضاعی پس از عقد نکاح در حقوق ایران و مصر
4. پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و کیفیت پارامترهای اسپرمی در موش های نر نژاد Balb/c تیمار شده با غلظت های مختلف سم دیازینون
5. بررسی عددی شنای هماهنگ میکروشناگران به روش المان محدود
6. مقایسه زیست شناسی تولیدمثلی جنس نر سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damscina) و سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه قشلاق سنندج در طی فصل تولیدمثل
7. اثرات تابش امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد بافت ها و اندام های موجودات زنده: یک مقاله مروری
8. تعیین پدر در تلقیح مصنوعی باتوجه به مبانی فقه و حقوق اسلامی
9. اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان
10. بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و موجی دم یک میکروشناگر بر حرکت آن
11. اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر
12. «تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق
13. بهبود نتایج فن آوری های کمک تولیدمثلی با وزیکولهای خارج سلولی
14. فریزه نمودن نطفه و احکام فقهی آن
15. ارزیابی نقش بازدارندگی اسید فولیک بر آثار سوء متیونین بر خصوصیات هیستومورفومتریک بیضه
16. وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی
17. کاربرد فناوریهای نانو در مدیریت هوشمند تولیدمثل در حیوانات مزرعه ای
18. اثر اواپریم بر القای رسیدگی جنسی مولدین نر سیاه ماهی (Capoeta gracilis)
19. تاثیرات بالقوه COVID-۱۹ بر سلامت تولیدمثلی
20. تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت بر پارامترهای اسپرمی در مدل ایسکمی-ریپرفیوژن بیضه
21. ارزیابی تاثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی
22. اثر فعال کننده و نسبت فعلا سازی بر اسپرم ماهی نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان در طی دوره نگهداری کوتاه مدت در یخچال
23. اثرات اسانس مرزنگوش، شاه اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم
24. مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر عصاره تخمدان ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) حاوی پروستاگلاندین (PGF۲α) بر نوسانات هورمون تستوسترون، شاخص GSI و تحرک اسپرم در جنس نر
25. تش خیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت انجام انگشت نگاری ژنتیک
26. بررسی اثر آنتی اکسیدانت رزوراترول بر پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم و بیان ژن های کاسپاز۳ و HSP۷۰ افراد نابارور آستنواسپرمی تحت شرایط انجماد
27. مقایسه رابطه بین ویژگی های اسپرم شناختی با خصوصیات ریخت‎شناسی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus kutum) در حاشیه جنوب غربی دریای خزر
28. تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل
29. تاثیر سطوح مختلف ویتامین C در رقیق کننده منی بر فراسنجه های کیفی اسپرم بز نجدی بعد از انجماد و یخ گشایی
30. گزارش یک مورد بارداری دوقلویی با مول هیداتیفرم کامل به دنبال انتقال دو جنین فریز حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم
31. الگوی کاربرد روشهای شمارش عددی، اسپرماتوکریت و طیف سنجی تراکم اسپرم در ماهیان با تاکید بر ماهی ازون برون Acipenser stellatus
32. نقش خصوصیات اسپرم شناختی در کارایی تکثیر مصنوعی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kameneskii ۱۹۰۱) مهاجر به رودخانه سفیدرود
33. بررسی اثرهای عصاره گیاه Ruta graveolens L. بر DNA اسپرم ، لقاح و مراحل اولیه رشد جنین موش سوری در محیط آزمایشگاهی
34. بررسی تاثیر اتینیل استرادیول بر روی مهار اثرات آنتی استروژنی کلومیفن سیترات درآندومتر بیماران نابارور تحت تزریق داخل رحمی اسپرم
35. مقایسه کیفیت اسپرم های منجمد گاوی تولید شده در نی های پلاستیکی با حجم های۰/۵ و۰/۲۵ میلی لیتر
36. اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus)
37. شبیه سازی اثر استفاده از اسپرم های تعیین جنس شده بر تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گاوهای شکم اول
38. اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد
39. اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد
40. تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی و پارامترهای اسپرم به دنبال تجویز تستوسترون در رت
41. مروری بر مسائل شرعی، حقوقی و عاطفی در تلقیح مصنوعی به کمک اسپرم اهدائی از منظر قرآن وحدیث
42. بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم مرد بیگانه
43. اثر محافظتی آسکوربیک اسید بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه نسل اول موش پس از مواجهه با منکوزب
44. مطالعه ریخت شناسی اسپرم و برخی متغیرهای شیمیایی مایع منی ماهی برزم لب پهن(Barbubs barbulus Heckel, ۱۸۴۷)
45. ارزیابی بافت شناسی اثر میوه کدو تنبل بر لوله های اسپرم ساز در اثر تجویز اتانول در رت
46. بررسی اثرات آسیب زای فرایند انجماد بر ویژگی های عملکردی و مولکولی اسپرم مردان نابارور دچار آستنوتراتوزواسپرمیا
47. تاثیر رزوراترول و ال کارنیتین بر بیان ژن پروتامین و پارامترهای اسپرم در یک مدل موش آزواسپرمی
48. ارزیابی اثر استات سرب بر شاخص های اسپرم موالید موش صحرایی در دوره های پیرازایشی و شیرواری
49. مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso) و اوزون برون (Acipenser stellatus)
50. مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (۱۷۶۸ Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی
51. اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران
52. مطالعه تاثیر قرص تادالافیل بر حجم، میزان تحرک و غلظت نمونه اسپرم و مدت نعوظ سگ نر
53. ارتباط جایگاه های T۳۴۰C و G۲۸۶A ژن GnRHR با صفات کیفی و کمی اسپرم گاوهای هلشتاین ایران
54. بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری
55. بررسی اثر لسیتین سویا در مقایسه با زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم اپیدیدیمی در سگ
56. اثرات آنتی اکسیدان فرولیک اسید بر تحرک پذیری اسپرم در رت های مدل مسمومیت با سرب
57. مروری بر نقش هورمون لپتین بر فعالیت تولیدمثلی دام های نر و پارامترهای کیفی اسپرم
58. نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه
59. اثر کاتیون ها بر روی تحرک و ظرفیت لقاح اسپرم ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
60. آنالیز بیان ژن های GFRa۱ و ZBTB۱۶ در سلول های بنیادی اسپرم ساز موش
61. یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
62. اثر تغییرات یونی اسپرم، بر کارایی تکثیر مصنوعی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)
63. مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)
64. اثر غلظت های مختلف عصاره ی هیدروالکلی میخک بر زنده مانی اسپرم تازه گوسفند
65. تاثیر سفتریاکسون بر هیستولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش سوری
66. طبقه بندی ریخت شناسی اسپرم با استفاده از الگوریتم Swin Transformer
67. ارزیابی تغییرات ریخت شناسی اسپرم به دنبال مصرف متیونین و فولات
68. تاثیر افزودنی گوگردی سدیم هیدروسولفیت برکیفیت اسپرم موش صحرایی نر بالغ
69. اثرات نانوذرات نقره بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم بلدرچین ژاپنی
70. اثر ید ۱۳۱ رادیواکتیو بر پارامترهای اسپرم موش صحرایی نر بالغ
71. تعیین دوز مناسب نانولیپوزوم لسیتین در رقیق کننده اسپرم بوقلمون
72. اسپرم فریز شده مانع ارث می باشد؟آری یا خیر
73. مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در تکنیک انجماد اسپرم
74. نگرش زوجین نابارور به اهدای اسپرم: نقش باورهای مذهبی
75. پیشرفت ها در انجماد اسپرم حیوانات مزرعه ای
76. حفظ و افزایش عملکرد اسپرم با آنتی اکسیدانها
77. بررسی بیانKLF۴ درسلولهای لوله اسپرم ساز موش درآزمایشگاه
78. پیوند موفقیت آمیز سلول های بنیادی اسپرم ساز به لوله های اسپرم ساز موش های تحت درمان با بوسولفان
79. تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, ۱۸۹۷ )
80. بررسی نحوه زنده ماندن اسپرم در اویداکت جهت حصول روشی برای ذخیره اسپرم بدون نیاز به انجماد
81. تیمار اسپرم با ترکیبات موثر بر کروماتین در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در گوسفند
82. اثر محافظتی ژل رویال بر مولفه های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخص های استرس اکسیداتیو در بیضه موش سوری مواجهه شده با اتفون
83. تاثیر عصاره اتانولی مریم گلی سهندی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده
84. اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بیضه موش صحرایی
85. اثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی
86. مطالعه پویش کل ژنومی صفات مرتبط با اسپرم بر پایه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی در گاوهای نر هلشتاین
87. Comparing a biosimilar follitropin alfa (Cinnal-f®) with Gonal-f® in women undergoing ovarian stimulation: An RCT
88. بررسی پارامترهای اسپرمی و مورفومتریک بافت بیضه به دنبال تجویز کورکومین در رت پس از القای واریکوسل
89. ارتباط چند شکلی ژن GDF۹ با صفات کیفی اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران
90. اثر حفاظتی کوئرستین بر پارامتر های اسپرم و فاکتور های بیوشیمیایی سرم در موش های بالغ، پس از تیمار با دگزامتازون
91. Male factor testing in recurrent pregnancy loss cases: A narrative review
92. Mixed milt fertilization of endangered Caspian brown trout Salmo trutta caspius influences effective population size of breeders
93. بررسی آنتی بادی های ضداسپرم با روش فلوسیتومتری غیرمستقیم در مقایسه با آزمون واکنش آگلوتیناسیون مختلط مستقیم
94. تاثیر هورمونهای LHRHA۲و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi
95. In vitro Production of Grivet Monkey (C hlorocebus aethiops) Embryo
96. Effect of Myo-inositol and N-acetyl-L-cysteine on processed human spermatozoa for use in modern methods of fertility treatment
97. مقاله علمی – پژوهشی: اثر زیر حد کشندگی سم دیازینون بر استروئید زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus)
98. مقایسه اثر آنتی اکسیدانت آلفالیپوئیک اسید و پروتئین بتا دفنسین - ۱ بر تحرک و حیات اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون
99. بررسی اثر ان-استیل سیستئین بر پارامتر های اسپرم و میزان آسیب DNA در نمونههای اسپرم منجمد-ذوب شده افراد آستنوزواسپرمی
100. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در سمیت تحت مزمن با دیازینون در موش صحرایی