مقالات سیاست گذاری سلامت در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سیاست گذاری سلامت درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سیاست گذاری سلامت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 30 مقاله در زمینه سیاست گذاری سلامت استخراج شده است.

لیست مقالات سیاست گذاری سلامت در علوم پزشکی

1. نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت
2. اصول راهبردی سیاست گذاری مواجهه با کرونا به مثابه مساله بدخیم سیاستی
3. مسئولیت فردی در قبال سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت توسط سیاست گذاران عرصه بهداشت و درمان در ایران
4. بررسی سیاست های اتخاذ شده مرتبط با حوزه بهداشت محیط برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ در کشور ایران: یک مطالعه کیفی
5. تبیین سناریوهای سلامت جامعه با تاکید بر ورزش ملی
6. مدل کاربردی سیاستگذاری و تحلیل سیاست سلامت
7. تسهیل کننده های ترجمان دانش سیاست گذاری و مدیریت سلامت: یک مرور حیطه ای
8. ارزیابی سیاست نهادهای بین المللی در قبال اپیدمی کرونا در ایران (با تاکید بر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی)
9. پیشرانی پایداری سلامت در تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب با تاکید بر کارکرد سیاستگذاری
10. عوامل پیش بینی کننده سوء مصرف مواد درسربازان با بهره گیری از مدل تصورات- تمایلات
11. کنترل و پیشگیری از مصرف قلیان: ارایه یک خلاصه سیاستی
12. جهانی شدن و سیاستگذاری سلامت در عصر پساکرونا
13. تحلیل جامعیت سیاست گذاری سلامت در قوانین برنامه های توسعه ایران
14. نقش ایده ها، منافع و نهادها در سیاست های کنترل HIV در ایران
15. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ (مطالعه موردی ایران)
16. تحلیل دستور کارگذاری سیاست ترویج زایمان طبیعی در طرح تحول نظام سلامت ایران: کاربردی از مدل جریانهای چندگانه کینگدان
17. استقلال قطب‌های علمی علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی
18. تاثیر فقر، نابرابری وآلودگی محیطی بر سلامت در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
19. مقدمه ای بر دلفی سیاستی، ابزاری برای کشف دیدگاه های مخالف در موضوعات سیاستگذاری سلامت
20. فهم منطق متأخر سیاستگذاری سلامت: گذار به حکمرانی برای سلامت
21. چالش های سیاستگذاری سلامت زنان سالمند
22. تصمیم گیری و تصمیم سازی حوزه های اجرایی در سطح صف به منظور مدیریت درآمد و هزینه ها
23. نگاهی جامعه شناختی بر مفهوم سلامت در سیاست گذاری سلامت
24. ارزیابی فناوری سلامت؛ کلید استقرار اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری سلامت در حوادث و بلایا
25. اولویت های پژوهشی رشته مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت: مطالعه کیفی در ایران
26. بررسی سیاستگذاری سلامت اجتماعی در ایران
27. روایی و پایایی ابزار سنجش بهره برداری از شواهد در سیاست گذاری های سلامت بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
28. بررسی طرح «تحول نظام سلامت» در دولت یازدهم «بر اساس چارچوب های سیاستگذاری عمومی»
29. جایگاه اخلاق در ارزیابی فناوری های سلامت
30. جایگاه اخلاق در ارزیابی فناوری های سلامت