مقالات ایدز در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات ایدز درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه ایدز جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 677 مقاله در زمینه ایدز استخراج شده است.

لیست مقالات ایدز در علوم پزشکی

1. پیشگویی کننده های قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد: یک مطالعه مقطعی
2. فراوانی نشانگر های هپاتیتC ، Bو ویروس نقص ایمنی انسانی در بیماران تالاسمی ماژور استان قم، در سال ۱۳۸۶
3. SARS-CoV-۲ and infection fate
4. بررسی تاثیر مشاره پیش بارداری مبتنی بر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و رفتار مرتبط با بارداری در زنان سنین باروری مبتلا به اچ آی وی
5. شیوع ویروسهای خونزا در بیماران تحت کاتتریسم قلبی
6. Dolutegravir versus efavirenz; A comparison of theeffectiveness of two antiretroviral regimens in the treatment of HIVpatients
7. ارزیابی انتقال پایدار ژن سیانوویرین N در گیاه توتون ترانسژنیک در نسل (T(۱
8. ONIOM Ca lculation on the Int eraction between T TA Derivatives and Linear–De ndritic Co polymers
9. Repetitive sequences based on genotyping of Candida albicans isolates obtained from Iranian patients with human immunodeficiency virus
10. Nanotube as a n Anti-H IV Deliverer?
11. Spinal Burkitt lymphoma as an uncommon first manifestation of AIDS: A case report
12. Epidemiological Study of AIDS in Qom Province, Iran
13. بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمانHIV-سل در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای رفتاری-عفونی مشهد (۱۳۹۱-۱۳۸۳)
14. Oral Manifestations of Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients
15. بررسی ارتباط بین HLA (کلاس های II ,I) با پیشرفت بیماری در بیماران HIV/AIDS مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران درسال های ۸۹-۱۳۸۸
16. Investigation of the awareness status of HIV/AIDS and socio-economic inequalities in women ۱۵-۵۴ years old in Iran: Study of Iran Multiple Indicator Demographic and Health Survey (IrMIDHS)
17. Determination of Relative Frequency of HBS Ag, HCV and HIV Antibodies Serum Markers among Admitted Intravenous Drug Users in Infectious Disease Ward of Razi Hospital in Ahvaz, ۲۰۰۴-۲۰۰۵
18. Optimization of multi-epitopic HIV-۱ recombinant protein expression in prokaryote system and conjugation to mouse DEC-۲۰۵ monoclonal antibody: implication for in-vivo targeted delivery of dendritic cells
19. Tenofovir-based HIV Pre-Exposure Prophylaxis for Sub-Saharan African Women at High-risk of Acquisition: An Integrative Systematic Qualitative Evidence Synthesis of Factors Affecting Adherence
20. Effect of multi-epitope derived from HIV-۱ on REM sleep deprivation-induced spatial memory impairment with respect to the level of immune factors in mice
21. بررسی اپیدمیولوژیک موارد مثبت آزمایشات HCV، HBV و HIV در بیماران مورد جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی در بیمارستان افشار یزد طی سال های ۹۱-۱۳۸۷
22. Assessment of HTLV-I proviral load, HIV viral load and CD۴ T cell count in infected subjects; with an emphasis on viral replication in co-infection
23. اثربخشی مقایسه ای درمانهای مبتنی بر شفقت با کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انعطاف پذیری روانشناختی بیماران مبتلا به HIV بیمارستان امام خمینی
24. مدل توام داده های شمارشی طولی و زمان تا رخداد پیشامد صفر آماسیده با استفاده از مدل AFT: مطالعه موردی مجموعه داده های HIV/AIDS
25. Effects of a Healthy Diet plus Peanut Consumption on the Fasting Lipid Profile of HIV-infected Adults in Nyeri County, Kenya: A Randomized Crossover Study
26. Investigating changes in internalized stigma and avoidant coping among African American adults living with HIV and serious mental illness following a peer-led intervention
27. عوامل مرتبط با بروز و موانع گزارش دهی خطای دارویی در مبتلایان به ویروس HIV/AIDS در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان خوزستان
28. بهبود و توسعه میزان بیان ، حلالیت و تسهیل تخلیص آنزیم نوترکیب پروتئاز (rPR) ویروس HIV با روش TOPO-Cloning در باکتری BL۲۱ E.coli
29. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت، بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی مبتلایان به HIV
30. Prevalence of Cryptococcaemia in HIV Infected Patients with CD۴ Counts of ≤۱۰۰ Cells/mm۳-A Cross Sectional Study in a Tertiary Care Hospital
31. تحلیل عوامل موثر در ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) در ایران با استفاده از مرور سیستماتیک، متاآنالیز و Generalized Impact Fraction
32. اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب مرتبط با بیماری و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS
33. The role of the Lodging Manager in Overcoming HIV / AIDS Transmission in the Backpacker Tourism Area of Yogyakarta City, Indonesia: A Qualitative Study
34. مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV) و افراد بهنجار
35. A Label-free Multicolor Colorimetric and Fluorescence Dual Mode biosensing of HIV-۱ DNA based on the Bifunctional NiFe۲O۴@UiO-۶۶ Nanozyme
36. کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی (ICT) در چین در میان بیماران PLHIV: حوزه ی امیدوارکننده اما کم کاربرد برای پیشگیری و مراقبت HIV
37. طراحی یک مدل بیوانفورماتیکی برای پیش بینی فعالیت ترکیبات دارویی و کاربرد آن بر مهار تکثیر HIV و ژن BACE-۱
38. مطالعه داکینگ مولکولی بر روی داروی الوایتگراویر و تعدادی از مشتقات آن به عنوان مهارکننده های آنزیم اینتگراز HIV-۱
39. Applications of the Natural-Adomian Decomposition Method to Estimate the Parameters of HIV Infection Model of CD۴^+ T-Cells
40. رابطه بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظه عملکردی زنان شاغل مبتلا به ویروس HIV مثبت وکووید ۱۹
41. بررسی ایمنی زایی Nef-MPER-V۳ ویروس HIV-۱ واجد پروتئین نفوذ کننده IMT-P۸ در موش BALB/c
42. Inv estigation Thermodynamic Function o f Complex es between Nanotubes and Anti- HIV Dru gs: A The oretical Approach
43. The Prevalence of Metabolic and Endocrine Disorders Among HIV-infected Patients in a Population From the South of Iran
44. Reproductive Health Information from Parents: A Dominant Factor of Voluntary Counselling and Testing (VCT) HIV Intention on Adolescents
45. HIV-۱ glycoprotein ۴۱ molecular docking analysis andtransmitted drug resistance mutations among antiretroviral therapynaïveindividuals in Iranian patients
46. The Role of ccr۵ Receptor in Expression of neat-۱ in Breast Cancer Patients with Positive HIV
47. Evaluation of sensitivity and specificity of tuberculosis diagnostic tools among HIV positive patients: A cross-sectional study
48. بررسی میزان تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از HIV/AIDS در میان مردان معتاد
49. Multi-Objective Optimization of HIV Virus Separation from the Blood Sample Using CFD and NSGA II Algorithm
50. Optimal control strategy on the transmission dynamics of human papillomavirus (HPV) and human immunodeficiency viruses (HIV) coinfection
51. مقایسه راهبردهای مقابله ای، نخشوار فکری و رفتار خودکشی در زنان مبتلا به HIV فعال و منفعل
52. AQSAR St udy on Bi ological Activities of Diketo C ompound s as HIV-۱ integrase inhibitors
53. The Role of Health Hardiness and Anxiety on Immune System and Quality of Life Patients with HIV
54. Investigating the process of infection caused by intestinalparasites in Iranian HIV positive patients: a review article
55. Gender Differences in Knowledge and Risk Perception towards HIV/AIDS among Rohingyas in Cox’s Bazar, Bangladesh
56. Social and structural factors determining the treatment and care of black women with HIV infection
57. Prevalence of Hepatitis B, C and HIV Infection in Blood Donors in Zanjan, ۲۰۰۵-۲۰۰۶
58. طراحی مهارکننده هایی جدید بر پایه داروی آتازاناویر جهت مهار عملکردی آنزیم پروتئاز HIV-۱
59. Coronavirus disease ۲۰۱۹ (COVID‐۱۹) among HIV-positive patients: A systematic review and meta-analysis
60. نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV
61. DFT/NBO A nalysis of Complexes between Nanotube s and Anti-HIV Dru gs
62. Outcome of Intravenous Immunoglobulin-Transmitted HTLV-I, Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV infections
63. Social, Cultural and Economic determinants of HIV/AIDS: A community case report of Bhutan
64. بررسی میزان بقای بیماران HIV مثبت شناسایی شده در استان اصفهان، سال ۱۳۹۲-۱۳۷۶
65. Prevalence of hepatitis B Virus Infection Among HIV positivepatients in Zabol city(iran)
66. Epidemiology and outcomes of COVID-۱۹ in HIV-infected individuals: A brief review
67. SARS, MERS, and COVID-۱۹ status in HIV-Positive Patients: A Systematic Review
68. Attitude of Health Care Professionals Towards Voluntary Counseling and Testing for HIV/AIDS
69. بررسی سرولوژیک HIV-۱ و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی
70. بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت
71. Living in the Blurry World: The Story of HIV-infected Iranian Nurses
72. An investigation the role of HIV on quality of life among couples
73. Coping with Stress Strategies among HIV Positive Patients: A Qualitative Content Analysis
74. Cryptosporidiosis in HIV-Positive Patients, Bandar Abbas, Iran: A Cross-Sectional Study
75. Acute kidney injury in hospitalized HIV-infected patients living in Cote d’Ivoire
76. HIV: An Epidemiologic study on Head and Neck Involvement in ۵۰ Patients
77. بررسی چالش ها و ارتباط COVID-۱۹/HIV در پاندمی کرونا
78. Evaluation of Lamivudine Resistance Mutations in HBV/HIV Co-infected Patients
79. یک رویکرد سیستم فازی برای کنترل مدلی از دینامیک عفونت HIV
80. Miracle Herb to Cure HIV-Black Seeds (Nigella Sativa): A Review
81. بخشنامه و دستورالعمل ها(واکسیناسیون در افراد با HIV/AIDS)
82. طراحی کنترل کننده عصبی NARMA-L۲ برای کنترل عفونت HIV
83. The effect of SARS-CoV-۲ on HIV-positive individuals
84. Prevalence of hepatitis B in HIV-positive patients in Zabol
85. Overweight and obesity among HIV infected patients; a forgotten problem
86. مقایسه غلظت سرمی روی در بیماران HIV مثبت با گروه HIV منفی در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۸۴
87. بررسی اثر مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش نسبت به HIV/AIDS در زنان HIV مثبت مراجعه کننده به درمانگاه شهدا شهر همدان
88. Evaluation of miRNA-۱۲۲, miRNA-۱۴۹, miRNA-۱۹۹a, and miRNA- let۷ Expression in HIV, HBV, and HIV-HBV Co-infected Patients
89. HIV؛ تشخیص سریع و درمان بموقع
90. Legal Protection for HIV Infected Patients
91. Computational Protein–Ligand Docking to EvaluateSusceptibility to HIV Gag Inhibitors in HIV-Infected Iranian Patients
92. انتخاب متغیر در مدل های خطی-جزئی با اثرات آمیخته برای داده های طولی با بعد بالا
93. Study the role of Red Crescent Society in AIDS prevention & control
94. حمایت اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از اچ آی وی در زنان در معرض خطر: یک مطالعه کیفی
95. مقایسه اثربخشی آموزش گروهی رویکرد مثبت نگر و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر بهزیستی روانشناختی و تابآوری افراد مبتلا به HIV
96. مطالعه تطبیقی سیستم مدیریت اطلاعات HIV/AIDS در کشورهای منتخب
97. برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد
98. تخمین تقاضای گردشگر درمانی خارجی در ۴ منطقه آمایش سرزمین دارای مزیت در پزشکی
99. هزینه اثربخشی مراکز درمان نگهدارنده با متادون به منظور پیشگیری از HIV در معتادان تزریقی
100. بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی-مذهبی بر افسردگی، ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و رضایت از زندگی در مبتلایان به اچ.آی.وی مثبت