مقالات دانشگاه علوم پزشکی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات دانشگاه علوم پزشکی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,996 مقاله در زمینه دانشگاه علوم پزشکی استخراج شده است.

لیست مقالات دانشگاه علوم پزشکی در علوم پزشکی

1. اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎ی مدل چند شاخصی چند علیتی (MIMIC) با مدل چند شاخصی چند علیتی چندگروهی (MG-MIMIC)
2. ضرورت تهیه و تدوین و گنجاندن واحد درسی مهارتهای نرم یا عمومی لازم برای دانشجویان علوم پزشکی در برنامه درسی آنها
3. تحلیل هم رخداد واژگانی در حوزه علمی پرستاری
4. کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی ایران(INMDL) : بایدها و نبایدها
5. سطح سواد سلامت کارکنان حوزه معاونت بهداشتی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت
6. شناسایی مولفه های سیستم تامین نیروی انسانی مبتنی بر تمدن سازمانی دانش محور در دانشگاه های علوم پزشکی: مطالعه کیفی
7. روند تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی در پایگاه داده های Scopus و «ISI» در سال های ۲۰۰۹ تا نیمه ۲۰۱۲ میلادی
8. بررسی میزان و عوامل موثر بر آگاهی کارکنان بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در سال ۱۳۹۴
9. تحلیل ساختاری روابط رهبری کوانتومی و نگهداشت نیروی انسانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی در نظام سلامت
10. مهارت های ضروری در اثربخشی مدیران کیفیت در دانشگاه های علوم پزشکی
11. آسیب شناسی نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل خان
12. تحلیل مسیر انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و شرایط تسهیل گر در قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات: نقش واسطه گری انتظار عملکرد
13. بررسی تاثیر رهبری موثق و قلدری سازمانی بر از خودبیگانگی شغلی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی
14. نقش اعضای هیات علمی در بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از دیدگاه خبرگان آموزش عالی کشور
15. رابطه سیاست گذاری و استقلال دانشگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه سه
16. بررسی رابطه بین عوامل استرس زای روانی و اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان علوم پزشکی شهر یاسوج
17. بررسی مقایسه ای اجرای طرح درس توسط اساتید در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز
18. بررسی اثرات بکارگیری حسابداری تعهدی دربخش عمومی: مطالعه موردی دانشگاهعلوم پزشکی وخدمات ،بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
19. پیش بینی روابط زناشویی زنان شاغل براساس متغیرهای سلامت معنوی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج
20. بررسی اثر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی استان گیلان
21. طراحی مدل مدیریت استعداد در بخش عمومی
22. دانشگاه نسل سوم ضرورتی انکار ناپذیر برای آموزش سلامت
23. بررسی رابطه معیارهای مدیریت دانش با میزان توسعه یافتگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
24. چالشها ی آموزش عالی در دوران پاندمی کووید- ۱۹ از دیدگاه اعضای هیات علمی: یک مطالعه کیفی
25. تحلیل وضعیت دانشگاه های علوم پزشکی ایران به روش SWOTRIZTM از منظرکارآفرینی و دانشگاه نسل سوم
26. نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و پذیرش فنآوری اطلاعات کارکنان
27. تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل
28. مروری بر ضرورت تسهیم دانش در دانشگاه های علوم پزشکی
29. تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی
30. مقایسه مولفه های هوش هیجانی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان
31. تاثیرعوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی
32. رابطه بین سواد مالی و رفاه کارکنان با توجه به نقش خودکارآمدی مالی (مطالعه موردی: کارکنان مالی علوم پزشکی استان گیلان)
33. واکاوی رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون در کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی ایران
34. نقش رهبری خدمتگزار مدیران در پیش بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
35. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی
36. شناخت مولفه های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی
37. ارزشیابی هزینه-سودمندی خدمات اطلاعاتی پیوسته(ON-LINE) در سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران و مشترکین آن سال۱۳۷۴
38. تحلیل روابط بین پیشایندهای موثر بر فوبیای بوروکراسی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: یکی ازدانشگاه های علوم پزشکی کشورایران
39. بررسی روش های متداول تقلب در امتحانات مجازی دانشجویان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکیهرمزگان در سال ۱۴۰۰
40. ارتباط ادراک از محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی در دانشجویان علوم پزشکی جیرفت
41. طراحی و آزمون مدل مدیریت تعارض برای مدیران
42. ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش
43. بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه های علوم پزشکی ایران: یک مطالعه مروری روایتی
44. ارائه الگوی آموزش الکترونیکی برای دانشگاه های علوم پزشکی استان خوزستان
45. ابعاد شخصیت کارکنان و مولفه های تعیین کننده آن بر اساس مدل "مک کری و کوستا"
46. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه مجازی بر دانش، نگرش و رفتار اجتناب از قرار گرفتن در معرض دود سیگار در مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۸
47. مقایسه تاثیر ماساژ یک مرحله ای نقطه شش طحالی (SP-۶) و کیسه صفراوی ۲۱ (GB- ۲۱) بر طول مراحل و نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
48. بررسی شیوع ژن تیپTEM و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتریهای اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران با عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال ۱۳۹۰
49. رتبه بندی مولفه های موثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک، پیش از بحران کرونا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۸
50. ارزیابی تکامل کودکان زیر۵ سال مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در۶ ماهه اول سال۱۴۰۰: براساس پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ)
51. ارزیابی مواجهه پوستی پرسنل بخش های انکولوژی با داروهای شیمی درمانی با استفاده از روش DREAM در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۴
52. بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر سلامت روان زنان مبتلا به سرطان پستان کاندید شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران طی سال های ۹۹-۹۸
53. بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۸۳
54. حسابرسی رعایت احتیاط های استاندارد تدوین شده در مقابله با سرایت بیماری های منتقله از راه خون در بخش های همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۹۳
55. ویژگی های بالینی و رفتار های بهداشتی مرتبط با ابتلا به بیماری کروناویروس جدید در مراجعه کنندگان به مراکز منتخب کووید- ۱۹تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: یک مطالعه مقطعی
56. بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیک با متغیر هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۴۰۰عنوان کوتاه: ارتباط بین مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی و سلامت روان
57. مقایسه تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و کتابچه آموزشی بر خودکارآمدی تنفسی مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
58. ویژگی های جمعیت شناختی بیماران ترومایی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش های اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ۱۳۹۶
59. بررسی فراوانی خطاهای ۲۸ گانه ی و عوامل مرتبط با آن در اتاق عمل بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بازه زمانی ۲ ساله ( فروردین ۹۷ تااسفند ماه ۹۸).
60. بررسی مقایسه ای تمایل به ترک خدمت، فرسودگی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت سال۱۳۹۵
61. بررسی شاخص حفظ استعداد درخشان اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بین دانشجویان مقطع علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
62. مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران با آناستوموز کولون « مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روشهای کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»
63. میزان آشنایی مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز تابعه با روش های نوین بودجه ریزی و رابطه آن با مقاومت مدیران در برابر تغییر نظام بودجه ریزی سنتی
64. پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده با نقش میانجی خود ناتوان سازی درزنان متاهل شاغل دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال ۱۳۹۷
65. بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسا نی کارآمد و آمادگی برای تغییر بر افزایشعملکرد کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبیمطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
66. بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پایه در مورد عوامل تاثیرگذار بر میزان حضور دانشجو در کلاس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آنها در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۱۳۹۶)
67. طراحی و اجرای واحد کارآموزی در عرصه رشته های علوم پزشکی با رویکرد ایمنی و بهداشت شغلی در محیط های بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
68. بررسی رابطه بین استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات، ایمنی و بهداشت بر روی سلامت عمومی پرسنل اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۹۶-۱۳۹۵
69. اعتبار سنجی مدل تجزیه و تحلیل خط مشی های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی گرگان (با تکیه بر دوره های آموزشی و پژوهشی سازمان فنی حرفه ای)
70. بررسی ادراک از محیط یادگیری به عنوان یکی از عوامل شکل دهنده برنامه درسی پنهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: نقش جنسیت، محل سکونت و اقامت در خوابگاه
71. بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران و عوامل مرتبط با آن
72. بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور)
73. بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستاران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
74. نقش میانجی احساس شادکامی و اخلاق حرفه ای در رابطه بین رهبری کوانتومی با سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
75. بررسی همبستگی بین آگاهی و عملکرد سرپرستاران در مورد روشهای برقراری ارتباط با پرسنل بخشهای بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان درسال ۷۵
76. بررسی میزان تطابق عملکرد پرستاران با استانداردهای انتقال خون در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه های وابسته به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
77. بررسی ارتباط بین پروتئین واکنشی فاز حاد سرم و افزایش فشار شریان ریوی در بیماریهای انسدادی مزمن ریه « مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد »
78. طراحی نرم افزار آموزشی و شبیه ساز احیای قلبی – ریوی و بررسی تاثیر آن بر رضایت مندی دانشجویان اتاق عمل و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
79. بررسی تغییرات دیسپلاستیک کیست های پری اپیکال باقی مانده در آرشیو بخش آسیب شناسی دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک دوره ۳۰ ساله (۹۷-۱۳۶۸)
80. بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای ۸۹-۱۳۸۶
81. بررسی ارتباط سلامت روان و راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان مبتلابه بیماری صرع مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک سال ۱۳۹۶
82. بررسی مقایسه سه شیوه آموزشی گروهی، فردی (چهره به چهره) و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم
83. ارزیابی وضعیت بدنی پرسنل اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با روش ارزیابی سریع کل بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی، سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶
84. بررسی روند پنج ساله وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و مقایسه آن با دانشجویان غیر شاهد دانشگاه (۱۳۸۹-۱۳۸۴)
85. تاثیر برگزاری کارگاه های آموزشی توسط کارورزان در آشنایی دانشجویان با مهارت های مورد نیاز پیش از ورود به دوره کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
86. بررسی میزان صحت ثبت اطلاعات دموگرافیک زنان مبتلا به سرطان تیروئید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یک مطالعه مقطعی بر اساس داده های ثبت سرطان سال های ۸۹-۱۳۸۵
87. بررسی عوامل موثر بر افسردگی، استرس درک شده و حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط میان آن ها در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
88. ارزیابی نسبت بیلیروبین به آلبومین ه ب عنوان معیار انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان - دانشگاه علوم پزشکی بابل
89. مقایسه میزان رضایت دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از روش های مختلف آموزشی سخنرانی، الکترونیک و ترکیبی در آموزش درمان های دارویی بدون نسخه
90. بررسی مقایسه ای بیماریهای قلبی و عروقی در خانمهای دارای سابقه مصرف قرص های ضد بارداری و بدون سابقه مصرف قرص در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
91. میزان بروز فنیل کتونوری و تاثیر اجرای برنامه کشوری پیشگیری بر کاهش بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال های ۹۸-۱۳۸۶
92. مراقبت های پرستاری فراموش شده و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۹۹-۱۳۹۸
93. مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر سخنرانی و بسته آموزشی مدیریت بحران در حملات بیولوژیک بر آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آجا
94. بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با رضایت مندی والدین از مراقبت نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۹۴
95. مقایسه دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با موانع و تسهیل کننده های فعالیت های پژوهشی دانشجویی در سال ۱۳۹۵
96. بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادر با عوارض مادری و نوزادی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۹۹
97. بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۹۳
98. بررسی همبستگی جهت گیری زندگی و عزت نفس با رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
99. بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و ابعاد سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز جامع کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
100. تاثیر آشنایی با شیوه های جستجوی اطلاعات در اینترنت بر فعالیت های علمی و پژوهشی و تولید علم اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان