مقالات فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، دوره 3، شماره 8