مقالات فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، دوره 13، شماره 48