مقالات ماهنامه بین المللی مهندسی، دوره 16، شماره 5