آقای دکتر هاشم اورعی

Dr. Seyed Hashem Oreyee

استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184578)

16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی