آقای دکتر محمدتقی شروانی تبار

Dr. Mohammad Taghi ShervaniTabar

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305223)

40
3
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی