آقای دکتر قاسم نجف پور درزی

Dr. Ghasem Najafpour Darzi

Faculty of Chemical Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176301)

34
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی