مقالات ماهنامه بین المللی مهندسی، دوره 14، شماره 3