فصلنامه زبان و ادبیات فارسی

Journal of persian language and literature

به استناد نامه‌ی شماره‌ی ۸۷/۴۷۲۱۹۷ مورخ ۹۰.۱۲.۱۸ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه‌ی کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا حائز رتبه‌ی علمی پژوهشی گردید.

حوزه های پذیرش مقالات:

زبان و ادبیات فارسی ،ادبیات عرفانی، ادبیات حماسی ،
ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی، زبان شناسی ادبیات تطبیقی، فنون و ارایه های ادبی ،تاریخ ادبیات،وزن و عروض شعر ،سبک شناسی ،
نظم و نثر تحلیل و بررسی متون نظم و نثر ،ادبیات کهن، ادبیات معاصر،