مجله بوم شناسی آبزیان

Aquatic Ecology

احتراما به استحضار می رساند که نشریه علمی پژوهشی بوم شناسی آبزیان به صاحب امتیازی دانشگاه هرمزگان ، آماده دریافت مقالات علمی پژوهشی محققان گرامی با موضوع مقالات در رابطه با کلیه جنبه های بوم شناختی آبزیان شامل تاثیر عوامل زیستی و غیر زیستی بر آبزیان، تاثیر عوامل محیطی بر ترکیبات فعال زیستی موجودات دریایی، بررسی عوامل موثر بر تکثیر و پرورش و تغذیه آبزیان، ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان، ارزیابی ذخایر آبزیان، آلودگی های اکوسیستم های آبی و تاثیر آن بر آبزیان از سراسر کشور می باشد. هیات تحریریه نشریه متشکل از اساتید برجسته علوم زیستی کشور می باشد . از کلیه صاحبنظران و متخصصان گرامی، پژوهشگران و دانشجویان عزیز جهت اشتراک نتایج مطالعات خود در این نشریه دعوت به عمل می آید. صدور دستور مقتضی جهت اطلاع رسانی به اساتید، محققین و دانشجویان گرامی آن دانشگاه موجب مزید امتنان خواهد بود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات