آقای دکتر امیر وزیری زاده

Dr. Amir VaziriZadeh

استادیار گروه شیلات، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (39665)

31
10
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی