پایش علمی در شهر بوشهر

45کنفرانس8ژورنال
11,767سند علمی
14مرکز علمی
8نشست174پژوهشگر
شهرداری بوشهر

شهرداری بوشهر در رتبه 162 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2 مقاله برای شهرداری بوشهر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بوشهر در تهیه و انتشار 2 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بوشهر
مراکز علمی شهر بوشهر
نشست های شهر بوشهر