پایش علمی در شهر بوشهر

37کنفرانس8ژورنال
10,260سند علمی
14مرکز علمی
4نشست154پژوهشگر
شهرداری بوشهر

شهرداری بوشهر در رتبه 196 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 1 مقاله برای شهرداری بوشهر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بوشهر در تهیه و انتشار 1 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بوشهر
مراکز علمی شهر بوشهر
نشست های شهر بوشهر