آقای دکتر مجید اسماعیل پور

Dr. Majid Esmaeilpour

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (110376)

130
53
4
3
14
7
47

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Esmaeilpour, M.; Bahraini Zadeh, M., & Haji Hoseini, E. (2012). The Influence of Service Quality on Customer Satisfaction: Customers of Boushehr Bank Sepah as a Case Study. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 9, pp. 1149-1159.
 •  Esmaeilpour, M., & Razavi Dashti, F. (2013). Identifying and Ranking the Factors Affecting Electronic Customer Relationship Management Infrastructure in Small and Medium Enterprises. International SAMANM Journal of Marketing and Management, Vol. 1, No. 3, pp. 1-21.
 •  Esmaeilpour, M., & Dejgahi, A. (2013). The Internet's influences on the Governmental Organizational Buying Process (A case study of Bushehr city). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4, No. 12, pp. 538-546.
 •  Esmaeilpour, M., & Sayadi, A. (2014). Identifying and Ranking Organizational Customer's Expectations of Banking Services: Survey in Bank Saderat Iran. Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol. 4, No. 5, pp. 124-139.
 •  Esmaeilpour, M.; Bahrainizadeh, M., & Gharihe, M. (2014). An Investigation of Customers’ Attitudes toward Internet Shopping: A Survey in Bushehr. Asian Journal of Research in Marketing, Vol. 3, No. 1, pp. 104-115.
 •  Esmaeilpour, M., & Fakhraei, E. (2014). Identifying and Ranking the Barriers to Export Methanol of Petrochemical Companies in Target Markets. Asian Journal of Research in Marketing, Vol. 3, No. 2, pp. 1-14.
 •  Esmaeilpour, M., & Jokar, A. (2014). Surveying the Satisfaction of the Third Party Damaged Costumers from the Performance of Iran Insurance Company. Asian Journal of Research in Marketing, Vol. 3, No. 2, pp. 33-47.
 •  Esmaeilpour, M.; Hamidianpour, F., & Dorgoee, A. (2014). The Effect of Organizational Commitment on the Performance of Organizational Units, Case Study: The Telecommunications Company of Bushehr Province. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 5, pp. 562-577.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M., & Dorgoee, A. (2014). Performance Evaluation of Salman Farsi Hospital of Bushehr Based on «EFQM» Organizational Excellence Model. Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, Vol. 3, Issue. 2, pp. 179-192.
 •  Esmaeilpour, M.; Shahbandarzadeh, H., & Saadat Alizadeh, M. (2014). Studying the Effect of Customer Relationship Management on the Quality Aspects of Relationship, From the Perspective of the Iran Insurance Industry Customers. Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, Vol. 3, Issue. 3, pp. 88-101.
 •  Esmaeilpour, M., & Haji Hoseini, E. (2014). Identify Bank Customer's Expectations and Compliance Services with their Expectations. International SAMANM Journal of Finance and Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 48-63.
 •  Esmaeilpour, M. (2014). Analyzing after Sales Services in House Appliances Products and Measuring Customers Satisfaction: A Survey in Bushehr. International SAMANM Journal of Marketing and Management, Vol. 2, No. 1, pp. 62-79.
 •  Bahraini Zadeh, M.; Esmaeilpour, M., & Haraghi, M. (2014). Brand Equity and Country of Origin Model in Pharmaceutical Industry. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 3, No. 6, pp. 137-146.
 •  Esmaeilpour, M., & Saadat Alizadeh, M. (2014). Surveying the Effect of Relationship Quality on Customer Lifetime Value in the Banking System. Management and Administrative Sciences Review, Vol. 3, Issue. 2, pp. 226-240.
 •  Esmaeilpour, M., & Fakhraei, E. (2014). A Study on the Role of Internet in Organizational Buying Behavior. Management and Administrative Sciences Review, Vol. 3, Issue. 3, pp. 450-463.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M.; Saadat Alizadeh, M., & Dorgoee, A. (2015). The Influence of Emotional Intelligence and Organizational Climate on Creativity and Entrepreneurial Small to Medium-Sized Enterprises’ (SMEs’) Bushehr. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 20-30.
 •  Esmaeilpour, M., & Zareie. K. (2015). Evaluation the Use of Celebrities Endorsing in Television Advertising on Consumer Attitudes toward Advertising. Journal of International Business and Economics, Vol. 15, No. 4, pp. 29-42.
 •  Esmaeilpour, M., & Fakhraei, E. (2015). A Study on Problems of Petrochemicals Export: Case Study: Methanol. Research Journal of Recent Sciences, Vol. 4, No. 6, pp. 132-141.
 •  Esmaeilpour, M., & Zandavi. M. (2015). Study the Effect of Sources of Manufacturing Companies on the Achievement of the Objectives of the Trade Exhibition: Case Study at the Trade Exhibition of Bushehr City, Iran. Global Journal of Management and Business Research- E- Marketing, Vol. 15, No. 8, pp. 32-43.
 •  Esmaeilpour, M., & Ebrahimi. M. (2015). A Study on the Impacts of Pars Special Economic Energy Zone on the Development Process of Kangan City. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 741-749.
 •  Hamidianpour, F; Esmaeilpour, M., & Daryanavard, A. (2015). The Effect of Electronic Banking on the Performance of Supply Chain Management of Small Businesses. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. Issue 72, No. 1, pp. 70-81.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M.; Amiri, L., & Dorgoee, A. (2015). Investigation of Outcomes of Quality of Working Life for Employees: a Survey in Persian Gulf University, Bushehr, Iran. European Journal of Social Sciences, Vol. 46, No. 3, pp. 230-239.
 •  Esmaeilpour, M., & Sayadi, A. (2015). Identify Corporate Customer’s Expectations at Bank Saderat Iran and Represent a Model for their Expectations. International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol. 13, No. 1, pp. 305-318.
 •  Bahrainizadeh, M.; Esmaeilpour, M., & Aram, F. (2015). Influence of Intra-Organizational Factors on Export Performance of Exporting Companies. Management and Administrative Sciences Review, Vol. 4, No. 3, pp. 578-592.
 •  Dehghani, Z.; Esmaeilpour, M., & Afshari, M. (2015). Segmenting Internet Banking Customers and Audience Based on their Expectations of Service Survey in Keshavarzi Bank, Bushehr, Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol.4, No.1, pp. 1409-1418.
 •  Esmaeilpour, M., & Aram, F. (2016). Investigating the Impact of Viral Message Appeal and Message Credibility on Consumer Attitude toward the Brand. Management & Marketing, Challenges for the Knowledge Society, Vol. 11, No. 2, pp. 470-483.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M., & Amiri, L. (2016). Explanation the Impact of the Quality of Working Life on Human Factors in the Workplace. Journal of International Management Studies, Vol. 16, No. 2, pp. 33-44.
 •  Esmaeilpour, M., & Barjoei, S. (2016). The Effect of Corporate Image on Customer Satisfaction through Brand Equity. Advances in Management & Applied Economics, Vol. 6, No. 4, pp. 95-109.
 •  Esmaeilpour, M., & Barjoei, S. (2016). The Impact of Corporate Social Responsibility and Image on Brand Equity. Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 6, No. 4, pp. 95-109.
 •  Hamidianpour, F; Esmaeilpour, M., & Daryanavard, A. (2016). The Effect of Electronic Banking on the Performance of Supply Chain Management of Small Businesses. Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 21, No. 2, pp. 1-16.
 •  Esmaeilpour, M., & Azargoon, H. (2016). Identify and Ranking the Factors Affecting Recruitment and Retention of Corporate Customers within Banking System. International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, No. 6, pp. 13-23.
 •  Esmaeilpour, M., & Paryabi, A. (2016). A Study on the Impacts of Special Economic Zone on the Development of a City. Review of Business Research, Vol. 16, No. 3, pp. 32-41.
 •  Esmaeilpour, M., & Ranjbar, M. (2016). Identifying and Ranking the Factors Affecting Commodity Smuggling in Coastal Areas of Bushehr Province. International Journal of Economic Research, Vol. 13, No. 1, pp. 195-209.
 •  Esmaeilpour, M.; Hoseini, S.Y., & Jafarpour, Y. (2016). An Empirical Analysis of the Adoption Barriers of E-commerce in Small and Medium sized Enterprises (SMEs) with implementation of Technology Acceptance Model. Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 21, No. 2, pp. 1-23.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M., & Firoozi, H. (2016). Assessing the Impact of Electronic Human Resource Management on Creation of Organizational Agility: a Study in the Bushehr Banks, Iran. Asian Social Science, Vol. 12, No. 7, pp. 105-118.
 •  Esmaeilpour, M., & Rajabi, A. (2016). The Effect of Environment-Friendly Attitude on Consumer Perception of Usability of Product Packaging. Journal of Applied Packaging Research, Vol. 8, No. 2, pp. 31-44.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M., & Zarei, R. (2016). The Effects of Cultural Intelligence and Transformational Leadership Style of Managers on Employee Resistance to Change. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 7, No. 5, pp. 84-94.
 •  Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M., & Mashayekh, S. (2016). Studying the Effect of Transformational Leadership Style on Organizational Culture Change. Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 16, No. 2, pp. 7-294.
 •  Esmaeilpour, M., & Kamyab, A. (2016). Overview of the Effect of Dimensions of Intellectual Capital and Employee Satisfaction Based on Internal Marketing on Competitive Advantage. International Journal of Business Research, Vol. 16, No. 1, pp. 57-68.
 •  Esmaeilpour, M.; Mohamadi, M., & Rajabi, A. (2016). Effect of Dimensions of Service Quality on the Brand Equity in the Fast Food Industry. Studies in Business and Economics, Vol. 11, No. 3, pp. 30-46.
 •  Esmaeilpour, M., & Bahmiary, E. (2017). Investigating the impact of environmental attitude on the decision to purchase a green product with the mediating role of environmental concern and care for green products. Management & Marketing, Challenges for the Knowledge Society, Vol. 12, No. 2, pp. 297-315.
 •  Esmaeilpour, M.; Sayadi, A., & Mirzaei, M. (2017). Investigating the Impact of Service Quality Dimensions on Reputation and Brand Trust. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 10, No. 3, pp. 7-17.
 •  Esmaeilpour, M., & Hoseini, M. (2017). Explaining the Impact of Service Quality on Identity and Brand Personality. Polish Journal of Management Studies, Vol. 16, No. 2, pp. 88-98.
 •  Esmaeilpour, M., & Ranjbar, M. (2018). Investigating the impact of commitment, satisfaction, and loyalty of employees on providing high-quality service to customer. Studies in Business and Economics, Vol. 13, No. 1, pp. 82-98.
 •  Esmaeilpour, M., & Mohseni, Z. (2019). Effect of customer experiences on consumer purchase intention. The Romanian Economic Journal, Vol. 22, No. 73, pp. 19-13.
 •  Esmaeilpour, M.; Bahrainizad, M., & Mohseni, Z. (2019). The Effect of Customer Experiences on Purchase Intention through Mediator Variables of Mental Engagement and Visual Perception. Studies in Business and Economics, Vol. 15, No. 2, pp. 175-191.
 •  Moradi, K.; Bahreinizad, M., & Esmaeilpour, M. (2020). Brand Communications and Customer Equity: The Mediating Role of Brand Knowledge and Word of Mouth Ads. The Romanian Economic Journal, Vol. 23, No. 28, pp. 117-133.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مدیریت خرید و انبار داری (یادواره کتاب - تهران) - 1384 - فارسی
 • کتاب شیوه های خوشحال کردن مشتری و مدیریت فروش (یادواره کتاب - تهران) - 1382 - فارسی
 • کتاب راهنمای عملی بازاریابی خدمات بانکی (انتشارات ترمه- تهران) - 1382 - فارسی
 • کتاب راهنمای سرمایه گذاری در بورس (انتشارات بازرگانی - تهران) - 1377 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1371-1374)
 • سابقه کار صنعتی در بازرس و حسابرس قانونی موسسه صندوق پس انداز و سرمایه گذاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1372-1373)
 • سابقه کار صنعتی در عضو کمیته علمی سازمان بازرگانی استان بوشهر (1376-1380)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیات مدیره شرکت خدماتی و مسافرتی بهین تهران وابسته به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1373-1374)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت آرمان مدیریت ایرانیان (1386-1390)
 • سابقه کار صنعتی در عضو شورای کمیته تحقیقات بانک سپه استان بوشهر (1388-1391)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور تحقیقات علمی بانک مسکن استان بوشهر (1392-1394)
 • سابقه کار صنعتی در عضو کمیته علمی اتاق فکر اداره کل تعاون استان بوشهر (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مدیریت (بازرگانی و صنعتی) دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) (1378-1379)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهشی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) (1379-1380)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری و مالی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) (1380-1381)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) (1387-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس دروس دوره کارشناسی (اصول بازاریابی و مدیریت بازار، بازاریابی بین المللی، مدیریت خرید و انبارداری، مدیریت مالی 1 و مدیریت نمالی 2) (1374-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد (روش تحقیق پیشرفته، بازاریابی صنعتی و خدمات، سیمنار در مسایل بازاریابی ، مدیریت بازاریابی پیشرفته ، مدیریت تبلیغات و برند) (1388-1398)

جوایز و افتخارات

 • انتخاب سرآمد آموزشی دانشگاه خلیج فارس (1401)
 • انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی و هنر استان بوشهر (1397)
 • انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس (1395)
 • انتخاب دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه تهران (1386)
 • انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس (1379)
 • رتبه ۲ فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد مدیرت بازرگانی با گرایش مدیریت مالی دانشگاه تربیت مدرس (1374)
 • رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (1371)

سایر موارد

 • اسماعیل پور، مجید. (1374). مدیریت انعطاف پذیر. مجله زمینه، سال چهارم، خرداد و تیر، شماره 35 و 36، ص. 79-84.
 • اسماعیل پور، مجید. (1375). جایگاه و نقش مدیریت موجودیها در عملیات شرکت¬ها. مجله زمینه، سال ششم، شهریور و مهر، شماره 63، ص. 76-80.
 • اسماعیل پور، مجید. (1376). مدیریت استراتژیک و سه اصل برنامه ریزی. مجله صنعت و مطبوعات، تیر، شماره 53، ص. 30-33.
 • اسماعیل پور، مجید. (1377). نقش خرید در سود آوری شرکتها. مجله حسابدار، سال دوازدهم، شماره چهارم، اردیبهشت، شماره پیاپی 125، ص. 62-65.
 • اسماعیل پور، مجید. (1377). هشدارهایی در استفاده از نسبت های مالی جهت تصمیم گیری¬های اقتصادی. مجله حسابدار، سال دوازدهم، شماره پنجم، تیر، شماره پیاپی 126، ص. 70-73.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). نقش نام¬گذاری در موفقیت محصول صادراتی. مجله پیام صادرات، سال هفتم، بهمن و اسفند، شماره 50، ص. 83-86.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). بازاریابی صادرات برای ورود به بازارهای جهانی. مجله پیام صادرات، سال هفتم، فروردین و اردیبهشت، شماره 51، ص. 55-61.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). نقش و جایگاه مدیریت خرید در عملیلت سازمان. مجله تدبیر، سال دهم، خرداد، شماره 92، ص. 60-62.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). در جستجوی موجودی صفر. مجله روش، سال هشتم، شهریور، شماره 52، ص. 13-17.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). محدودیت های استفاده از نسبت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکتها. مجله بورس، آبان، شماره 17، ص. 36-41.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). اهمیت و ضرورت بکارگیری مدیریت استراتژیک در سازمانها. مجله صنعت و توسعه، سال پنجم، آبان، شماره 27، ص. 19-23.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). جایگاه و نقش بسته بندی در موفقیت محصول. سال، مجله پیام صادرات، سال هفتم، آذر، شماره 54، ص.55-57.
 • اسماعیل پور، مجید. (1378). ملاحظات کیفی در تدوین بودجه شرکتها. مجله استاندارد و کالاهای ایرانی، سال دهم، اسفند، شماره 102، ص. 8-11.
 • اسماعیل پور، مجید. (1379). ملاحظات اساسی در خرید داراییها و تجهیزات سرمایه ای. مجله بورس، خرداد، شماره 21، 48-52.
 • اسماعیل پور، مجید. (1379). بررسی عملکرد صادرات غیر نفتی کشور در سال 1378. مجله استاندارد و کالاهای صنعتی، تیر، شماره 106، ص. 30-33.
 • اسماعیل پور، مجید. (1379). نحوه اجرای سیستم خرید به موقع (JIT) در محیط EOQ. مجله روش، سال دهم، بهمن، شماره 62، ص. 24-27.
 • اسماعیل پور، مجید. (1379). بانک و مشتری؛ بحثی در باره بازاریابی خدمات بانکی، مجله بانک و اقتصاد، بهمن، شماره 14، ص. 22-27.
 • اسماعیل پور، مجید. (1379). پیشنهاداتی برای ارائه خدمات بهتر به مشریان - مجله بانک و اقتصاد، اسفند، شماره 15، ص. 22-25.
 • اسماعیل پور، مجید. (1380). بازاریابی اوراق بهادار - مجله بورس، تیر، شماره 25، ص. 54-60.
 • اسماعیل پور، مجید. (1380). مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری - مجله بانک و اقتصاد، خرداد، شماره 17، ص. 46-48.
 • اسماعیل پور، مجید. (1380). مدیریت فروش - دو ماهنامه مدیریت، سال یازدهم، خرداد و تیر، شماره 50، ص. 62-66.
 • اسماعیل پور، مجید. (1381). فرایند انتخاب و بکارگماری فروشنده مناسب - دو ماهنامه مدیریت، سال دوازدهم، فروردین و اردیبهشت، شماره 60، ص. 7-13.
 • اسماعیل پور، مجید. (1381). ملاحظات اساسی در فرایند بودجه بندی سرمایه ای - مجله بورس، شهریور، شماره 32، ص. 56-63.
 • اسماعیل پور، مجید. (1381). بررسی عوامل موثر در سرمایه گذاری صنعتی - مجله روش، سال یازدهم، مهر، شماره 75، ص. 31-35.
 • اسماعیل پور، مجید. (1382). ملاحظات اساسی در بودجه بندی سرمایه ای - مجله حسابدار ، سال هفدهم، شماره 6، مهر، شماره پیاپی 155، ص. 40-43 و 70-73.
 • اسماعیل پور، مجید. (1382). شیوه های تامین مالی خارجی جهت توسعه ملی - مجله روش، سال سیزدهم، دی، شماره 83، ص. 62-69.
 • اسماعیل پور، مجید. (1382). نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی - دو ماهنامه مدیریت، سال سیزدهم، بهمن و اسفند، شماره 82، ص. 26-33.
 • اسماعیل پور، مجید. (1386). نظارت و کنترل از دیدگاه اسلام - فصلنامه مدیریت در اسلام ، سال سوم، پاییز و زمستان، شماره 10، ص. 26-32.
 • اسماعیل پور، مجید. (1388). تفاوت¬ها در وضعیت خريد سازماني. دو ماهنامه مدیریت، سال بيست و ششم، دی و بهمن، شماره 122، ص. 43-48.
 • اسماعیل پور، مجید؛ و ضیایی، علیرضا. (1394). آمیخته بازاریابی سبز و مصرف‌کنندگان سبز هدف. دو ماهنامه مدیریت، سال بيست و ششم، مرداد و شهريور، شماره 180، ص. 32-36.