آقای دکتر احمد آذری

Dr. Ahmad Azari

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176171)

40
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی