فصلنامه تغذیه آبزیان

The journal of Aquatic Animals Nutrition

نشریه «تغذیه آبزیان» یک فصلنامه علمی–پژوهشی به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی در زمینه تغذیه آبزیان، پ‍رورش و ت‍ک‍ث‍ی‍ر آبزیان، و تغذیه آبزیان پرورشی و غیر پرورشی است که توسط دانشگاه گیلان با همکاری انجمن آبزی پروری ایران منتشر می شود. این نشریه در رتبه بندی سال 1401 دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه الف را کسب نموده است.

مجله تغذیه آبزیان موضوعات مرتبط با تغذیه همه آبزیان پرورشی و غیر پرورشی را در بر می گیرد. دامنه این موضوعات از مطالعه پروژه های آبزی پروری در مقیاس تجاری تا مطالعات آزمایشگاهی تغذیه و فیزیولوژی آن و همچنین تغذیه آبزیان در محیط های طبیعی می باشد. ضمنا این مجله یافته های مربوط به کیفیت لاشه و ارزش غذایی محصولات شیلاتی مرتبط با تغذیه را نیز شامل می شود.

حوزه موضوعی

دانش پایه تغذیه و نیازمندی های تغذیه ای گونه های مختلف آبزیان
روابط بین تغذیه و اثرات زیست محیطی آبزی پروری
روابط بین تغذیه و عمل آوری، کیفیت محصول و مصرف کننده
بهبود مدیریت آبزی پروری از طریق تغذیه مطلوب و شناخت تغییرات مرتبط در آبزی و محیط آبی
ساخت خوراک در آبزی پروری از طریق افزایش اطلاعات، بهبود تکنیک ها، ابزار و موضوعات مرتبط
شرایط تغذیه ای آبزیان در محیط های طبیعی و چرخه زندگی
ارتقای سلامت و شرایط فیزیولوژیک ماهی از طریق بهینه سازی جیره آبزیان
شناخت ارزش غذایی محصولات آبزی و اثر مواد و شرایط متفاوت نگهداری بر کیفیت آن

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات