ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات آبزیان

Aquatic sciences

حوزه های تحت پوشش:آبزیان, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-9392

Fisheries

حوزه های تحت پوشش:آبزیان


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-0026

Iranian Journal of Aquatic Animal Health

حوزه های تحت پوشش:آبزیان


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-315X
شاپای الکترونیک: -

Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences

حوزه های تحت پوشش:آبزیان, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-3625
شاپای الکترونیک: 2423-3633

Exploitation and aquaculture

حوزه های تحت پوشش:آبزیان


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2345-427X
شاپای الکترونیک: 2345-4288
شاپای الکترونیک: 2322-1879
شماره استاندارد: 2008-2525
شاپای الکترونیک: 2251-6190
پشتیبانی