مجله بهره برداری و پرورش آبزیان

Exploitation and aquaculture

مجله " بهره برداری وپرورش آبزیان" به منظور نشر دستاوردهای پژوهشی مربوطه در زمینه های مدیریت تکثیر و پرورش، تغذیه، عمل آوری فرآورده های شیلاتی،  اصلاح نژاد، فیزیولوژی، اکولوژی، بیولوژی و صید آبزیان مقاله می پذیرد.

ضروری است ارسال کنندگان مقاله ۵ داور را جهت داوری مقاله معرفی نمایند.
موضوعات اختصاصی:شیلات
 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات