آقای آرش جوانشیر خوئی

Arash Javanshir Khoyea

استادیار، دانشگاه تهران

Researcher ID: (185622)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران