دوفصلنامه آموزه های قرآنی

Quranic Doctrines

نشریه آموزه های قرآنی توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

دوفصلنامه آموزه های قرآنی از پاییز و زمستان ۱۳۸۹ موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم) گردید.

این نشریه در حوزه علوم قرآنی مقاله می پذیرد.

مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.