آقای دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

Dr. mortazavi Mortazavi Kakhki

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492401)

3
5
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران