مقالات دوفصلنامه آموزه های قرآنی، دوره 17، شماره 30