فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

Criminal Law Research

فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش حقوق کیفری ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهش حقوق کیفری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حقوق کیفری می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • قوانین کیفری
  • جرم شناسی
  • حقوق کیفری
  • حمایت قانونی
  • جرم و سیاست
  • فرآیندهای حقوقی
  • مجازات کیفری