مقالات فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 3