مقالات فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 3