مقالات فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 7، شماره 1