مقالات فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 3، شماره 1