مقالات دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، دوره 30، شماره 6