مقالات دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، دوره 20، شماره 4