مقالات دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، دوره 26، شماره 2