ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات علم مواد (عمومی)

Journal of Composites and Compounds

حوزه های تحت پوشش:علم مواد (عمومی), مهندسی مواد


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-5837
شاپای الکترونیک: 2716-9650

Journal of Science and technology of composites

حوزه های تحت پوشش:علم مواد (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2383-3823
شاپای الکترونیک: -

Journal Of Welding Science and Technology of Iran

حوزه های تحت پوشش:علم مواد (عمومی), مکانیک مواد, مهندسی مواد


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2476-583X

Journal of Advanced Materials in Engineering

حوزه های تحت پوشش:علم مواد (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2851-1025
شاپای الکترونیک: 5733-2423
شماره استاندارد: 2423-4087
شاپای الکترونیک: 2423-4079

Journal of Metallurgical and Materials Engineering

حوزه های تحت پوشش:علم مواد (عمومی), مهندسی مواد


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۷۴۶۲
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۵۸۸۱

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

حوزه های تحت پوشش:علم مواد (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-4889
شاپای الکترونیک: 2345-363X

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

شماره استاندارد: 2008-4870
شاپای الکترونیک: 2345-363X
پشتیبانی