خانم دکتر هاجر جمشیدی

Dr. Hajar Jamshidi

مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181514)

1
8
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی